Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ford Mustang CZ & SK clubu

e-mail: info@fordmustangclub.cz

1. ÚVOD

 Provozovatelem Ford Mustang CZ & SK clubu, www.fordmustangclub.cz je fyzická osoba:

Zdeněk Macoun

Třída 1. Máje 3414/11b

690 02 Břeclav

IČ: 74266535

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na těchto stránkách v sekci e-shop, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. 

Tímto prostředkem v případě našeho internetového obchodu je především elektronická pošta.

2. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Prodávající

Prodávající: Zdeněk Macoun

IČ: 742 66 535

se sídlem Břeclav, 17.Listopadu 16, PSČ 690 02

2.2. Kupující

2.2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží prostřednictvím webové stránky www.fordmustangclub.cz, výhradně v sekci e-shop (dále jen kupující), tedy vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště nebo sídlo firmy, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,…)

  

3. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, ceny apod. v objednávce kupujícího. Informace o produktech uvedené na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

3.2. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávce.

3.3. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

  

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavření kupní smlouvy

4.1.1. Objednávka odeslaná uživatelem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na info@fordmustangclub.cz . Jestliže konec této lhůty připadne na dny pracovního volna nebo svátky, prodlužuje se lhůta pro přijtí návrhu do 11.00 hodin nejbližšího pracovního dne následujícím po takovém volnu nebo svátku. Přijetí návrhu prodávajícím je zasláno kupujícímu na jím udanou e-mailovou adresu spolu s žádostí o potvrzení jeho objednávky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním požadovaného potvrzení objednávky kupujícím. Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu tří let od převzetí zboží kupujícím.

4.1.2. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží nebo náklady prodávajícího na opatření zboží. Prodávající je povinen o těchto skutečnostech neprodleně kupujícího informovat a pokud možno mu nabídnout srovnatelný náhradní výrobek.

4.2. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení v místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4.3. Úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději sedm dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě.

 

5. CENA

Kupní cenou objednaného zboží je cena uvedena v internetovém katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena musí být uhrazena kupujícím nejpozději při převzetí zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Prodávající není plátcem DPH.

 

6. DOPRAVA A ZPŮSOB ÚHRADY

6.1. Doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

 

6.2. Lhůty pro dodání zboží

Zboží, které je je skladem, expeduje prodávající do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. (Většinou však ještě ten den, kdy objednáte, nebo následující pracovní den) a to službou společnosti Zásilkovna v ČR i na Slovensku.

Zboží bude doručeno na pobočku Zásilkovny, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

 

6.3. Náhrada nákladů spojených s dodáním zboží

Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží v paušální výši zboží takto:

169 Kč – Balík do ruky České pošty (do hmotnosti 10 kg) – dodání obvykle do 24 hodin od odeslání zboží. (Pokud Váš nákup přesáhne 10kg, budeme Vás informovat)

 

69 Kč – Česká pošta – doporučený cenný dopis – Jedná se o cenné psaní, lze využít na zaslání jednoho kapesního nože při platbě předem na účet. Dodání většinou do 2 pracovních dnů.

39 Kč je příplatek za dobírku – neúčtujeme ho při platbě předem bankovním převodem

tzn.: Pokud si objednáte zboží na dobírku připočte se Vám k poštovnému 39,- Kč.

69 Kč – ZÁSILKOVNA – zboží doručíme na Vámi vybranou pobočku Zásilkovny. Je možno platit předem na účet zdarma, dobírkou za 39,- Kč,  kdy je možno na výdejním místě zaplati kartou nebo hotově, pokud toto nabízí výdejní místo.

99 Kč – DORUČENÍ DOMŮ ZÁSILKOVNOU – Kurýr zásilkovny Vám doručí zásilku na Vámi zvolenou adresu. Platba je možná hotově nebo kartou.

 Cena zahrnuje cenu dopravného i balné.

 

6.4. Způsob úhrady

a) Převod na účet

platba na účet 670100 – 2203039908 / 6210. Zboží bude zasláno po připsání částky na uvedený účet. Účet je veden v CZK.

 Pro zahraniční zákazníky :

Prosíme berte na vědomí, že Vaše banka si může účtovat poplatek za převod na náš účet, který je veden v CZK. Stejně tak i naše banka účtuje za převod v jiné než CZK měně poplatky nám. Proto je bez předchozí domluvy s námi zakázáno posílat částky v cizí měně na náš korunový účet.

 b) Dobírkou

při převzetí na Vaší adrese, Zásilkovně nebo poště.

Příplatek za dobírku je 39 Kč.

 c) Osobně

Na adrese Kuchyňské potřeby Macoun, 17.Listopadu 18, 69002 Břeclav je možno vyzvednout zboží.

 

6.5. Ostatní náklady

Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím internetové aplikace těchto stránek, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. 4.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

7.2. Kupující

7.2.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pro platné odstoupení od smlouvy je zapotřebí v této lhůtě splnit následující podmínky:

a) Písemně sdělit prodávajícímu skutečnost odstoupení od smlouvy adresovaným prodávajícímu na adresu prodávajícího: Zdeněk Macoun, Tř. 1.máje 3414/11b, Břeclav, PSČ 690 02, např. prostřednictvím tohoto textu: „Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetu na základě mé objednávky ze dne ……….. potvrzené mnou dne …………… a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží poštovní poukázkou na mou adresu nebo na účet číslo:…………………. Datum a podpis.“ – V textu odstoupení od smlouvy musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, a dále údaj o tom, kam má být vrácena kupní cena (v případě bezhotovostní platby číslo účtu kupujícího nebo adresa pro zaslání peněžní poukázky).

b) Doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodání zboží za podmínek uvedených v ust. § 53 odst. 7 občan. zák., tedy:

– na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím

lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

– na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

prodávajícího.

– na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na

jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, apod.

– na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které

podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

– na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální

obal.

7.2.2. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze kupujícímu vráceny jím určeným způsobem a to včetně částky za dopravu, kterou kupující uhradil prodávajícímu. V opačném případě, tedy při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možno akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE VAD

8.1. Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

8.2. Oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným spolu s reklamovaným zbožím do sídla prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.

8.3. Nároky z odpovědnosti za vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, jen pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

8.4 Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však u zboží přiložen seznam autorizovaných servisů určených k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v tomto servisu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak práva zaniknou.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

8.5. Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, aby kupující zjištěné vady oznámil co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu: info@fordmustangclub.cz , případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

– název, případně objednací kód reklamovaného zboží

– důvod reklamace

– datum nákupu

– kopie dokladu o koupi

– adresa pro zaslání vyřízené reklamace

– číslo účtu pro případ vrácení peněz (případně adresu pro zaslání složenkou)

 

8.6. Adresa pro vyřízení reklamace:

Kuchyňské potřeby – Macoun-BV s.r.o. , ul. 17. listopadu 16, Břeclav, PSČ 690 02

Odpovědná osoba: Zdeněk Macoun ml.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely. Uživatel je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených v objednávce.

9.2. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Prodávající si vyhrazuje právo informovat kupujícího o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod. s využitím výše zmiňovaných osobních údajů.

9.3. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí osobě, tj, zejména dodavatelům zboží objednaného uživatelem a souhlasí též s tím, že některé zboží mu bude dodáno přímo tímto subjektem. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě nikomu jinému vyjma shora uvedeným dodavatelům, s výjimkou případě, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

9.4. Registrací údajů v systému poskytuje uživatel souhlas s časově neomezeným zpracováním svých osobních údajů poskytnutých k výše uvedeným účelem. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

9.5. Kupující prohlašuje, že všechny osobní údaje uvedené v objednávce jsou úplné a pravdivé. Souhlasís tím, že tyto údaje budou zpracovávány Českou poštou, s.p. za účelem kontaktu při doručování zásilek. Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí informaci o mém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti České pošty, s.p. mi na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9.6. Osobní údaje poskytnuté zákazníkem, budou zpracovány v souladu s GDPR. Budou poskytnuty třetím osobám (výhradně dopravcům) a zákazník má právo požádat prodávajícího o vymazání těchto jeho osobních údajů ze své databáze. 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito všeobecně smluvními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

10.3. V okamžiku, kdy kupující na těchto stránkách klikne na odkaz „Souhlasím s podmínkami a objednávám“ umístěný pod formulářem objednávky, má se za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

10.4. Všeobecné smluvní podmínky byly aktualizovány a jsou platné s účinností od 4.3.2022

Ford Mustang CZ & SK club